Leveringsvoorwaarden


Inschrijvingen vallen onder de leveringsvoorwaarden van Vlootman Consultancy B.V.

ALGEMEEN
1.1
Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op al de door Vlootman Consultancy B.V. uitgebrachte offertes en door Vlootman Consultancy B.V. aangegane overeenkomsten in de ruimste zin des woords en maken daar onverbrekelijk deel vanuit, ongeacht de voorwaarden welke in afwijking daarvan mochten zijn vermeld in een bevestiging of schrijven van onze cliënten. Opdrachten worden door Vlootman Consultancy B.V. aanvaard onder voorwaarde, dat hierop haar voorwaarden van toepassing zijn. Het accepteren van een door Vlootman Consultancy B.V. aangevraagde of uitgebrachte offerte of het plaatsen van een opdracht impliceert dat cliënten deze voorwaarden onherroepelijk accepteren en zich voor het aangaan van de overeenkomst van de inhoud en de strekking van deze voorwaarden op de hoogte hebben gesteld. Indien cliënten bij het accepteren van een offerte en/of geven van een opdracht gebruik maken van eigen voorwaarden als bijvoorbeeld vermeld op formulieren en andere geschriften, zullen onze voorwaarden prevaleren in het geval en voor zover de voorwaarden van cliënten afwijkend zijn met de voorwaarden van Vlootman Consultancy B.V. In gevallen waarin na onderling overleg van partijen op bepaalde punten van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze afwijkingen moeten schriftelijk door Vlootman Consultancy B.V. aan de cliënten ter kennis worden gebracht;

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld zijn de door Vlootman Consultancy B.V. gehanteerde prijzen in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Zij worden eerst bindend na wederzijdse bevestiging.

2.2
Voor wijzigingen in tarieven van belastingen, invoerrechten, wisselkoersen, welke na het sluiten onzer overeenkomst, doch voor de levering der diensten zullen plaatshebben, behouden wij ons het recht voor deze wijzigingen ten voor of ten nadelen van de cliënten te brengen.

2.3
Vlootman Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor om van de cliënt een financiële zekerheid, dan wel een andersoortige garantie te verlangen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Vlootman Consultancy B.V., alvorens een order te accepteren of een overeenkomst aan te gaan.

ORDERS
3.1.
Door de cliënten, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten tijdig en schriftelijk aan Vlootman Consultancy B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de cliënten.

3.2
Veranderingen in een reeds geplaatste order, kunnen tot gevolg hebben, dat van de oorspronkelijk overeengekomen tijd buiten de verantwoordelijkheid van Vlootman Consultancy B.V. wordt afgeweken.

ZAKELIJKE VOORWAARDEN
4.1
De werkzaamheden die door Vlootman Consultancy B.V. zijn uitgevoerd, worden de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van bestede tijd tegen het afgesproken tarief. Het betreft hier de werkelijk bestede tijd aan voorbereiding, uitvoering, evaluatie, implementatie en tussentijdse bijstellingen. Reistijd wordt alleen na onderlinge afspraak in rekening gebracht. Eventuele kosten verbonden aan een verblijf van medewerkers van Vlootman Consultancy B.V. in een conferentieoord of hotel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.2
Maandelijks wordt aan de hand van de bestede tijd een rekening opgemaakt en aan de opdrachtgever verzonden. Deze dient binnen 30 dagen na ontvangst te zijn voldaan.

4.3
Indien in een project sprake is van fasen, zal steeds voorafgaande aan een fase door Vlootman Consultancy B.V. een tijdsplanning worden gemaakt, aan de hand waarvan de opdrachtgever wordt geïnformeerd over de te verwachten kosten van deze fase. Onvoorziene werkzaamheden worden vooraf met de opdrachtgever overeengekomen.

4.4.
In geval de opdrachtgever tot annulering van afgesproken werkzaamheden besluit, zal Vlootman Consultancy B.V. hiervoor een vergoeding ontvangen die afhankelijk is van het moment van annulering.

Bij een annulering tot 2 maanden voor de uitvoeringsdatum wordt de opdrachtgever 50% van het voor opdracht in totaliteit afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 maanden voor het tijdstip van uitvoering wordt 100% gedeclareerd.

4.5
Vlootman Consultancy B.V. is gehouden om kennis die zij verkrijgt uit de organisatie niet elders aan te wenden, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
(N.B. dit geldt voor specifieke kennis uit de organisatie en niet voor algemene organisatorische en/of management kennis, voor algemene opleidings en groepservaringen).

4.6
Vlootman Consultancy B.V. stelt zich verantwoordelijk voor de te leveren en geleverde diensten en niet de individuele medewerker. Hieruit volgt dat Vlootman Consultancy B.V. primair bepaalt welke medewerker wordt ingezet. Dit geldt ook bij vervanging (bijvoorbeeld in geval van ziekte) op een termijn die redelijkerwijs gevraagd kan worden.
4.7
Bij opleidingen die Vlootman Consultancy B.V. voor meerdere groepen uit een organisatie verzorgt, streeft zij er naar, om met een dubbele bemanning te werken opdat de continuïteit in de opdracht beter verzekerd wordt.

4.8
Bij activiteiten die Vlootman Consultancy B.V. bij een organisatie verzorgt met als doel om een duidelijk zichtbaar effect te sorteren, wil zij duidelijk bij de meting betrokken worden, en waar nodig ook bij de implementatie. Beiden tegen geldende kosten.

4.9
In voorkomende gevallen, heeft Vlootman Consultancy B.V. inspraak in de groepssamenstelling.

4.10
In projecten waarbij duidelijk sprake is van maatwerk, zullen een of meerdere medewerkers van Vlootman Consultancy B.V. (waar nodig) het nodige veldwerk doen, voordat voor een definitief programma wordt gekozen. De bevindingen uit het veldwerk, de definitieve programmaopzet en de tussentijdse evaluaties worden met de opdrachtgever doorgesproken. Voor dit doel wordt veelal een begeleidingsgroep in het leven geroepen waarin beide partijen zitting hebben.

ANNULERING
5.1
Annulering van een reeds gesloten overeenkomst kan slechts met onze medewerking en onder door Vlootman Consultancy B.V. te stellen voorwaarden tot stand komen, doch nimmer op grond, dat cliënt achteraf niet akkoord gaat met de overeengekomen prijs of betalingswijze. Bij annulering door cliënt is Vlootman Consultancy B.V. gerechtigd aan de cliënt alle door Vlootman Consultancy B.V. gemaakte kosten in rekening te brengen.

RECLAMES
6.1
Bij eventuele klachten omtrent de uitvoering der opdracht is de klachtenbehandeling van toepassing. Hierin is de procedure van de afhandeling van klachten opgenomen. De klachtbehandeling is te downloaden op de website www.vlootman.nl. Op uw verzoek doet Vlootman Consultancy B.V. u een exemplaar toekomen.

AUTEURSRECHT
7.1
Het auteursrecht en/of industrieel eigendomsrecht van de door Vlootman Consultancy B.V. ontworpen c.q. tot stand gebrachte boeken, artikelen, syllabi, cases, modellen e.d. blijft te allen tijde, ook wanneer de opdrachtgever een order heeft geplaatst, rusten bij Vlootman Consultancy B.V.

7.2
Niets uit deze producten mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vlootman Consultancy B.V.

BETALINGEN
8.1
Tenzij anders aangegeven, dienen betalingen aan Vlootman Consultancy B.V. te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum en wel netto contant in Nederlandse courant, zonder enige aftrek of korting. Schuldvergelijk is zijdens onze cliënten nimmer toegestaan.

8.2
Vlootman Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor een betalingsgarantie te eisen van onze cliënten, bij gebreke waarvan de overeenkomst onzerzijds kan worden geannuleerd. Een reclamatie schort de betalingsverplichting van onze cliënten niet op. Cheques, wissels en betaalkaarten, gelden slechts als betaling na hun inlossing. Indien cliënt niet binnen dertig dagen na factuurdatum betaald, is deze zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van elke factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte ener maand over het alsdan verschuldigde bedrag. In afwijking van het in artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, hebben wij het recht te bepalen ter delging van welke schuld een betaling is geschied.

8.3
Voor bijzondere administratieve werkzaamheden (veroorzaakt door onze cliënten) is Vlootman Consultancy B.V. gerechtigd een naar ons oordeel redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

8.4
De kosten van betaling en invordering der aan ons verschuldigde bedragen (zoals incassokosten zowel in als buiten rechte, eigen administratieve kosten) zijn zowel in als buiten rechte geheel voor rekening van de cliënten, terwijl cliënten deze bedragen verplicht zijn te betalen door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn en zonder nadere ingebrekestelling of sommatie. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met rente en administratiekosten, met een minimum bedrag van € 50.

OVERMACHT
9.1
Ingeval van overmacht (onder andere ten gevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmering in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen en/of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten ons toedoen) met betrekking tot de uitvoering der overeenkomst onzerzijds, heeft Vlootman Consultancy B.V. de keuze om de overeenkomst tijdelijk en dan wel gedurende die overmacht op te schorten, dan wel die overeenkomst te annuleren, terwijl wij daarvan onverwijld mededeling zullen doen aan de cliënten, zullen de cliënten na ontvangst dier mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de overeenkomst eveneens schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Vlootman Consultancy B.V. af te nemen en aan Vlootman Consultancy B.V. te vergoeden het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij tot het geven van een schadeloosstelling zijn gehouden.

ONTBINDING
10.1
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is Vlootman Consultancy B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, indien cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, weigert de diensten of een gedeelte daarvan in ontvangst te nemen of anderzijds een der verboden van deze overeenkomst overtreedt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week. In dat geval worden de alsdan openstaande bedragen terstond opeisbaar en is de cliënt aansprakelijk voor de door Vlootman Consultancy B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit reiskosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

10.2
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is Vlootman Consultancy B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist als ontbonden te beschouwen, op het tijdstip, waarop cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, zijn zaak liquideert of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De cliënt is aansprakelijk voor de door Vlootman Consultancy B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en reiskosten.

TOEPASSELIJK RECHT
11.1
Al de transacties en overeenkomsten van Vlootman Consultancy B.V., zowel in Nederland, in Europa of daarbuiten zijn onderworpen aan het Nederlands Recht, alsmede aan de door het Nederlands Recht van toepassing verklaarde internationale verdragen. Partijen kiezen voor de tenuitvoerlegging van al de transacties en overeenkomsten, alsmede voor alle hieruit voortvloeiende geschillen, domicilie ten kantore van Vlootman Consultancy B.V. te Rotterdam.

Rotterdam, 1 juni 2011

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Vlootman Consultancy B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam

© 2018, Next Level Excel. Alle rechten voorbehouden.